Riktlinjer lungmedicin

1 Trakeostomi. Vårdprogram för barn med trakealkanyl
2 Spontanpneumothorax
3 Persisterande Bakteriell Bronkit (PBB)
4 Pleuravätska vid bakteriella pneumonier inklusive pleuraempyem